Bokföring grunder

Bokföring grunderGrundläggande kunskaper om vad som gäller för bokföring bör alla som driver företag ha. Det är speciellt nödvändigt för småföretag som inte har en egen ekonomiavdelning som sköter företaget ekonomiska rutiner. På första sidan redovisning Bromma nämnde vi  vikten av ekonomiska rapporter som grund för strategiska beslut. För många småföretagare och framförallt nystartade företag är bokföringen ett orosmoln och föga stimulerande och dessutom tar det tid från den dagliga  verksamheten.

Bra att känna till:

Bokföringslagen
Lagen säger att fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. Bokföringslagen

Bokföringsskyldighet
Alla affärshändelser ska bokföras löpande i registreringsordning för grundbok samt i systematisk ordning för huvudbok. För varje bokföringspost skall det finnas verifikationer.
Årsbokslut och årsredovisning skall upprättas. Arkiverad räkenskapsinformation skall förvaras minst 7 år.

Bokföring skall ske löpande. Alla kontanta ut- och inbetalningar skall registreras (bokföras) senast dagen efter. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det är möjligt. En affärshändelse skall senast bokföras månaden efter affärshändelsen skett.

Bokföring och ansvar
Är du företagare med enskild firma så är du själv ansvarig för bokföringen oavsett vem som gjort den. Om det är företag med styrelse så är det styrelsen som har det övergripande ansvaret ,verkställande direktören och de som gjort bokföringen har också ett ansvar.

God redovisningssed
God redovisningssed är grunden för hur redovisningen skall utföras. Bokföringslagen detaljstyr ej bokföringen därför finns principer och regler som är anvisningar utöver bokföringslagen.

Bokföringsnämnden har det övergripande ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed.
God redovisningssed är en av principerna i årsredovisningslagen. Utöver god redovisningssed så är det överskådlighet och rättvisande bild som är de andra principerna som ligger till grund för årsredovisningen.

Moms
Nästan alla verksamheter skall betala moms, när man kollat upp om man är momspliktig så skall man registrera sig hos skatteverket där får man ett unikt momsregistreringsnummer internationellt benämns det som VAT-nummer. Att redovisa moms är enkelt, saldot av utgående respektive ingående moms skall redovisas i momsdeklarationen.
Om man uppskattar sin försäljning  till mindre än en miljon kronor exkl moms per år så skall momsen redovisas årsvis. Över en miljon men under 40 miljoner så skall momsredovisningen göras kvartalsvis. Man kan hos skatteverket ansöka om kortare redovisningsperiod.